Regulamin

1. Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin, określa zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu MigMig.pl, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JOCUS Michał Kołodziejczyk z siedzibą we Włocławku, ul. Dziewińska 29h/3, NIP: 9131507572 na rzecz Użytkowników, polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie MigMig.pl.

Regulamin jest dostępny w witrynie internetowej MigMig.pl, w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie, przeczytanie na stronie internetowej lub zapisanie na nośniku danych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Operator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Operator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Operatora danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zawartej z Serwisem umowy.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu oraz usług oferowanych przez Operatora za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora oraz osób trzecich.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Operator — Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JOCUS Michał Kołodziejczyk z siedzibą we Włocławku, ul. Dziewińska 29h/3, NIP: 9131507572;

Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą MigMig.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim i angielskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej MigMig.pl;

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa pozwalają na zaciąganie zobowiązań we własnym imieniu, a która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;

Przedsiębiorca (forma Użytkownika) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Zwrot używany naprzemiennie z Użytkownikiem;

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu;

Konto – Usługa elektroniczna polegająca na przydzieleniu danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Towar — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem. W rozumieniu niniejszego regulaminu Towarem jest również Usługa oferowana przez Użytkowników;

Limit – dopuszczalna liczba darmowych Ogłoszeń po przekroczeniu którego, w celu zamieszczenia kolejnego Ogłoszenia w Serwisie konieczne jest dokonanie opłaty za ogłoszenie. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania tej funkcjonalności;

Ogłoszenie wyróżnione – Ogłoszenia w Serwisie, które przez określony czas jest wyróżnione na tle innych Ogłoszeń, specjalnym oznaczeniem i/lub pozycją na początkowej liście Ogłoszeń (w widoku kategorii, filtru lub wyników wyszukiwania). Wyróżnienie ogłoszeń podlega opłacie zgodnie z cennikiem;

Odświeżenie ogłoszenia – na umieszczeniu Ogłoszenia na górze listy Ogłoszeń dostępnych w danej kategorii Serwisu;

Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu.

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia i materiały wideo) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru lub Usługi. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.

Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść.

Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym.

Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.

Z pominięciem Ogłoszeń wyróżnionych, publikacja Ogłoszenia w Serwisie w liczbie nieprzekraczającej Limitu jest bezpłatna. Przekroczenie Limitu oznacza obowiązek wykupienia przez Użytkownika Ogłoszenia płatnego, jeśli Użytkownik będzie chciał opublikować kolejne ogłoszenie (Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania funkcjonalności Limitów).

Operator nie ponosi odpowiedzialności za legalność oferowanej w Ogłoszeniu transakcji, w tym w szczególności nie odpowiada za oferowanie przez Użytkownika usług wymagających specjalnych licencji lub oferowanie usług niebezpiecznych. Użytkownik w pełni odpowiada za swoje prawo do wykonywania określonych usług.

Operator świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi elektroniczne: Konto Użytkownika, oraz Formularz zamówienia ogłoszenia, które są dobrowolne i nieodpłatne. W rozszerzonej funkcjonalności usługi mogą być płatne, w kwocie wskazanej w cenniku.

Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczanych na stronie internetowej Serwisu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

4. Konto

Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail może wyśłać wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne informacje.

Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.

Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.

Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.

Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres Operatora.

5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga:
wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie dokonania aktywacji Ogłoszenia. Aktywacja Ogłoszenia płatnego odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) poprzez przelew na bezpośrednio na rachunek bankowy Operatora wskazany na stronie Serwisu lub za pomocą partnerskiego serwisu płatności internetowych – Przelewy24.

Emisja Ogłoszenia bezpłatnego w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie lub po weryfikacji i akceptacji przez Operatora serwisu. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i wstrzymania publikacji Ogłoszenia.

Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia oraz materiały wideo w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.

W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach i materiałach wideo) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.

Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.

Użytkownik nie może zamieszczać ogłoszeń niezwiązanych z tematyką portalu. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które nie będą zgodne z tematyką portalu mogą zostać usunięte. W przypadku ogłoszeń płatnych oraz uiszczenia opłaty za ogłoszenie niezgodne z tematyką, właściciel portalu może wycofać takie Ogłoszenie, zwrot nadpłaconych środków zostanie zwrócony wyłącznie po przedstawieniu przez Użytkownika poprawnych danych do zwrotu.

W przypadku powtarzającej publikacji ogłoszeń niezgodnych z regulaminem (płatnych lub bezpłatnych) Operator może usunąć użytkownika z bazy użytkowników serwisu MigMig.pl, a nadpłacone środki pieniężne nie zostaną zwrócone.

W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (z wyłączeniem kategorii, w której jest publikowane), a także usunąć Ogłoszenie.

6. Zasady odpowiedzialności

Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, których teamatyka nie jest związana z serwisem, które to mogą zostać usunięte przez administratora serwisu.

Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie Towarów lub usług ogólnie przyjętych jako zakazane.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów lub usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.

Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

  • powszechnie uznane za obraźliwe,
  • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  • szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
  • wprowadzające w błąd,
  • niezwiązane z tematyką serwisu.

Operator nie odpowiada za:

  • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  • realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  • działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
  • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,

Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.

7. Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi.

Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres kontakt@migmig.pl l lub pisemnie na adres Operatora: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JOCUS Michał Kołodziejczyk z siedzibą we Włocławku, ul. Dziewińska 29h/3.

Operator udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia.

Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji, (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):

okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji – pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,

określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową – sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży), danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację lub Klientem.

Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji.

8. Postanowienia końcowe

Regulamin dostępny jest w Serwisie.

O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając nasz adres: kontakt@migmig.pl.